Thiên tài piano Lang Lang trở lại Việt Nam vào ngày 31/8

Thiên tài piano Lang Lang trở lại Việt Nam vào ngày 31/8