Đông Nhi tham dự Đại hội âm nhạc tại Nhật Bản

Đông Nhi tham dự Đại hội âm nhạc tại Nhật Bản